MENU
  หน้าแรก

  ลงทะเบียน/เข้าสู้ระบบ

   ลงทะเบียนส่งผลงานวิจัย
   รายชื่อผลงานวิจัย
  ผู้เข้าร่วมสัมนา
   ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
   ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย
   ข้อกำหนดการส่งผลงานวิจัย
   รายละเอียดการจัดงาน
   รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
   โปสเตอร์การจัดประชุมวิชาการ
   กำหนดการประชุม
   สูจิบัตร
   ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2)
หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis "
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รูปแบบการจัดประชุม
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
   
กำหนดการรับพิจารณาบทความ

รายละเอียด

กำหนดการ

กำหนดส่งผลงานเพื่อการพิจารณา
   - ส่งบทความนำเสนอภาคบรรยาย
      (Oral Presentation)
   - ส่งบทความนำเสนอภาคโปสเตอร์
      (Poster Presentation)

1 สิงหาคม - 15 กันยายน พ.ศ. 2560

วันสุดท้ายของการชำระเงิน

15 กันยายน พ.ศ. 2560

นำเสนอผลงาน

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 
สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา
- สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  - สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
  - สาขาศึกษาศาสตร์
  - สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
อัตราค่าลงทะเบียน
- เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย                      1,500 บาท
- เข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์                     1,500 บาท
- บุคคลทั่วไปร่วมเข้าฟังบรรยาย                     ฟรี
 
รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่บัญชี 7-13601438-7 สาขา กาญจนบุรี
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
  หมายเหตุ : เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณาแนบใบโอนเงิน (ระบุชื่อผู้ลงทะเบียนและรายละเอียด
ที่ต้องการให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน) ส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 034-534030 หรือ E-mail: ไปยัง krunac@hotmail.com
  เพื่อจะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านล่วงหน้าต่อไป
  ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
  โทรศัพท์ 034-534030 โทรสาร 034-534030
 
Copyright 2015 © สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี